10 Momentous Takeaways From SaaS Startups Failures